Begeleiding in de brugklas

Mentor

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor helpt je als je vragen hebt, of ergens mee zit. Hij of zij onderneemt ook leuke activiteiten met de klas, om elkaar goed te leren kennen. Elke week heb je een mentoruur . Je mentor geeft ook ‘gewone’ lessen aan de klas. Je ziet je mentor dus meerdere uren per week.

Decaan

In je schooltijd moet je een aantal belangrijke keuzes maken. Bijvoorbeeld over de profielen aan het eind van het tweede jaar of een vervolgopleiding. De decaan begeleidt de leerlingen hierbij. Hij verzorgt ook samen met de mentor het programma loopbaanbegeleiding.

Remedial teaching

Om te bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor remedial teaching (hulp bij leermoeilijkheden) worden alle brugklassers de eerste schoolweken getest op een aantal vaardigheden. Leerlingen met achterstanden worden door gespecialiseerde teamleden in kleine groepen extra begeleid. Soms is er aanleiding tot een extra onderzoek, bijvoorbeeld naar dyslexie. In overleg met de ouders wordt dan gekozen voor begeleiding op school of externe begeleiding.

Ondersteuningscoördinator

Mevrouw van Koningsbruggen is de ondersteuningscoördinator op De Triade. De ondersteuningscoördinator is verantwoordelijk voor alle ondersteuning aan leerlingen op school. Zij onderzoekt welke ondersteuning passend is voor de leerling en bewaakt de voortgang. Indien nodig kan zij (in overleg met de betrokkenen) maatwerk en/of individuele trajecten uitzetten. Ze kan hierbij specialisten binnen de school inzetten, zoals de Remedial Teacher, Begeleider Passend Onderwijs of schoolmaatschappelijk werker.

De ondersteuningscoördinator onderhoudt contact met externe hulpverlening en verwijst ouders/leerlingen door wanneer de ondersteuningsmogelijkheden van de school niet toereikend zijn.

Zorgadviesteam

SG De Triade heeft een zorgadviesteam waarin de leerlingbegeleiders van de school regelmatig contact hebben met externe instellingen, zoals de jeugdarts van de GGD, de leerplichtambtenaar, bureau Jeugdzorg en de wijkagent. Het team brengt de situatie rond individuele leerlingen in beeld en geeft adviezen over de manier waarop binnen de school de situatie van deze leerlingen kan verbeteren.